Funksjonshemmede dating

Dette har gitt dem et nytt syn på livet og ikke minst bedre selvfølelse.

Det at kontaktpersonene har en nøkkelrolle i forhold til å bedre levekårene til funksjonshemmede er unikt med Kina.

Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets forutsetninger (individnivå) og kalles da gjerne funksjonsnedsettelse, eller i omgivelsenes manglende evne eller vilje til tilpasning (samfunnsnivå), og kalles da funksjonshemning.

(Jf NOU 20 «Fra bruker til borger» [1]) Funksjonshemning er en medisinsk diagnose som beskriver en tilstand som kjennetegnes av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå.

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak.

Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2.

Et av de store politiske målene til kinesiske myndigheter er å få på plass et velferdssystem som også når ut til fattige mennesker på landsbygda.Norge er ett av landene de henter kunnskap fra for å få dette til.Mens urbane strøk i Kina har hatt en eventyrlig utvikling, blant annet i form av en større middelklasse, har man ikke sett samme utvikling på bygda.Et krav er at disse enten selv har en funksjonshemning eller er pårørende.Hovedoppgaven er å oppsøke og hjelpe funksjonshemmede i nærmiljøet til å få et bedre liv, sier Kong Lei.Han er prosjektleder i den halvstatlige paraplyorganisasjonen China Disabled Persons Federation (CDPF).